ข้อมูลบุคลากร

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก
1 นาย สีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก D.P.H. การจัดการทั่วไป
2 นาย สถิตย์ กาทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ค.บ. เคมี
3 นาง ฐิติรัตน์ สมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
4 นางสาว จุฬาพร ปัดถา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ร.บ. สังคมศึกษา
5 นาย ธนพงษ์ พลเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ศษ.บ. พลศึกษา
6 นาง วรรณี พลเสน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
7 นาย ภัทรียานาฏ วรโชติโชคอนันต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ค.บ. นาฏศิลป์
8 นาย รณสิทธิ์ ประดับศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
9 นาย รติพงษ์ รักษาพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
10 นาย สุทธิศักดิ์ เกตษา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก Ph.D บริหารการศึกษา
11 นาง ปฐมาวดี มะโนรัตน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี ศษ.ม. บริหารการศึกษา
12 นาย เพ็ง แซ่กัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาโท ค.ม. คณิตศาสตร์
13 นาย ชัยวรรณ สมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
14 นาง อัจฉรา ป้องกัน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.บ. บริหารการศึกษา
15 นาง พรรณปพร จำปาศรี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
16 นาง เมธาวี สายสิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์
17 นาง รัตติชานันท์ บัวไข ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
18 นาง อำมาลา เกตษา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท ค.ม. วิจัย
19 นาย ปิยพงษ์ โสมาลีย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ค.บ. ดนตรี
20 นาง อรพินทร์ สิงห์วิชา ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย
21 นาย สุริยันต์ บัวพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ร.บ. อื่นๆ
22 นาย วีระศักดิ์ จึงตระกูล ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ ม.6 อื่นๆ อื่นๆ
23 นาย วิทูล จันทร์เพ็ญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ค.บ. พลศึกษา
24 นางสาว ปณิฏฐา บุญยงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วท.บ. คอมพิวเตอร์
25 นาย ปารเมศ หอมวงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี วท.บ ฟิสิกส์
26 นางสาว กัลยา ผมพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ
27 นาง รุจี ไชยปัญญา ครู (ผู้ทรงคุณค่า) ไม่มีวิทยฐานะ ปริญญาตรี ค.บ. คหกรรม

 2,393 total views,  1 views today