ข้อมูลนักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 26 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 27 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 25 18 43 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 66 71 137 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 25 27 52 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 26 24 50 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 18 30 48 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 69 81 150 6
รวม 135 152 287 12

 586 total views,  1 views today