ข้อมูลนักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 21 46 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 24 45 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 27 45 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 64 72 136 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 26 30 56 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 21 27 48 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 24 23 47 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 71 80 151 6
รวม 135 152 287 12

 1,652 total views,  1 views today