ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,110.00 บาท  (สิ้นสุดวันรับเอกสาร วันที่ 27 สิงหาคม 2562)

=> รายละเอียดเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………………..

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๑๑๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

=> ประกาศโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

=> สำเนา

=> รายละเอียดเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 417 total views,  1 views today