กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ดร.สีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่1. เกียรติบัตรจากคุรุสภา รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ได้แก่ นายรติพงษ์ รักษาพันธ์ นายสุทธิศักดิ์ เกตษา และนางเมธาวี สายสิน2.เกียรติบัตรรางวัลเพชร สพม.28 ได้แก่ นายรติพงษ์ รักษาพันธ์ และนายวีะศักดิ์ จึงตระกูล3.รางวัลครูดีเด่นจากสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองจันทร์ ได้แก่ นางรัตติชานันท์ บัวไข นางสาวจุฬาพร ปัดถา นางสาวปณิฏฐา บุญยงค์ นางปัฐมาวดี มะโนรัตน์ นางอำมาลา เกตษา นายสุทธิศักดิ์ เกตษา นางเมธาวี สายสิน นายรติพงษ์ รักษาพันธ์ นางอรพินทร์ สิงห์วิชา นายภัทรียานาฏ วรโชติโชคอนันต์ และนายสุริยันต์ บัวพันธ์

 951 total views,  1 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28